PHP Beginnershandleiding

 1. Inleiding
 2. Mijn eerste PHP script
 3. Variabelen
 4. Statements
 5. Loops
 6. Arrays
 7. Functies
 8. Formulieren
 9. Superglobals
 10. Sessies nader bekeken: een eerste loginscript
 11. Netjes scripten
 12. Debuggen: het oplossen van PHP fouten
 13. Slotwoord en referenties
 14. Reacties op deze tutorial

Variabelen

Variabelen kunnen we gebruiken om tijdelijk gegevens in op te slaan. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit getallen (integers) of stukken tekst (strings), maar kunnen bijvoorbeeld ook waar/niet waar gegevens (booleans) of een reeks gegevens (array) bevatten. Eigenlijk alles wat we in PHP kunnen aanmaken, kunnen we in een variabele zetten.

Aanmaken van variabelen
Het aanmaken van een variabele, ook wel declareren genaamd, doe je door een dollarteken ($) gevolgd door een zelf gekozen naam te tikken. Met het is-gelijk-aan (=) teken kunnen we vervolgens een waarde aan de variabele toekennen. Tenslotte sluiten we de regel weer af met een punt-komma zoals dat bij elke PHP regel hoort.
Code
1
2
3
4
<?php
$tekst 
'Hello World!';
echo 
$tekst;
?>

In dit stukje code declareren we de variabele $tekst en kennen er de waarde 'Hello World!' aan toe. Vervolgens gebruiken we een echo om de inhoud van $tekst op het scherm te zetten. De output is als volgt:
Output
Hello World!

Verschillende typen variabelen
Zoals ik al eerder vermelde, kunnen we werkelijk alles binnen PHP opslaan in een variabele. Afhankelijk van de inhoud hoort een variabele tot een bepaald type. Enkele voorbeelden:
Code
1
2
3
4
5
6
<?php
$tekst 
'Hello World!'// String
$leeftijd 20// Integer
$prijs 135.75// Float
$check true// Boolean
?>

Dit zijn enkele voorbeelden van verschillende typen variabelen. De eerste variabele $tekst hebben we al eerder gezien en bevat een string. Als je getallen in een variabele opslaat, zijn het integers als het hele getallen betreffen en floats als je het over decimale getallen hebt. Een variabele die aangeeft of iets waar of niet waar is, noem je een boolean. Een type variabele die nog niet in dit voorbeeld staat, is de array. Over deze variabele komen we later in deze tutorial nog te spreken.

Zoals we zien wordt een string in PHP altijd tussen enkele quotes geplaatst. Bij een integer, float of boolean gebruiken we geen quotes.

Commentaar
Iets anders dat we in bovenstaand voorbeeld zien zijn de stukjes die vooraf gegaan worden door een dubbele slash (//). Dit is de manier waarop we commentaar bij de code kunnen zetten. Er zijn drie mogelijke manieren:
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<?php
// Dit is een enkele regel commentaar

# Ook dit is een enkele regel commentaar

/* Dit is een commentaar blok
dat over meerdere regels verdeeld
kan zijn. */
?>

Het aanbrengen van commentaar in je code heeft een aantal doelen. Allereerst gebruik je het zodat anderen die je code lezen begrijpen wat bepaalde delen uit je code doen. Daarnaast is het ook voor jezelf handig als je na een paar maanden je code weer wilt aanpassen en je niet precies meer weet wat je nu gedaan had. Het commentaar kan dan een hoop verduidelijken.

Tenslotte kun je commentaar gebruiken om tijdens het debuggen van je script een bepaald deel van de code niet uit te voeren. Commentaar wordt namelijk niet geparsed door de webserver.

Naamgeving
Naamgeving van variabelen is belangrijk. Probeer altijd een naam te kiezen die iets over de inhoud van een variabele zegt. Een variabele als $tekst zegt natuurlijk weinig over de inhoud, dus je hebt geen idee wat erin staat. Een goede manier van naamgeven is bijvoorbeeld $sWelkomstTekst. Hierin geeft de eerste 's' aan dat het een string betreft en de rest van de naam geeft informatie over de inhoud.
Code
1
2
3
4
5
6
<?php
$sTekst 
'Hello World!'// String
$iLeeftijd 20// Integer
$fPrijs 135.75// Float
$bCheck true// Boolean
?>

Dit is de manier die ik in de rest van de tutorial zal hanteren.

Variabelen buiten quotes
Bovenstaand voorbeeld laat zien hoe we een enkele variabele kunnen echoën. Maar het zal vaak genoeg voorkomen dat je een variabele in een deel van een string wilt echoën of dat je meerdere variabelen achter elkaar wilt echoën.

Nu weten we dat strings altijd tussen enkele quotes moeten staan, maar als we de variabele ook tussen de quotes zetten, gaat het niet helemaal goed. Een variabele tussen enkele quotes wordt namelijk niet geparsed, de naam van de variabele wordt in dat geval weergegeven. Dat is de reden dat we variabele altijd 'buiten quotes halen'.
Code
1
2
3
4
5
6
<?php
$sWelkomstTekst 
'Hello World!';

echo 
'Dit is de welkomsttekst: $sWelkomstTekst <br />'// FOUT
echo 'Dit is de welkomsttekst: '.$sWelkomstTekst.' <br />'// GOED
?>
Output
Dit is de welkomsttekst: $sWelkomstTekst
Dit is de welkomsttekst: Hello World!

Het blijkt dat de eerste echo niet helemaal goed gegaan is. In plaats van de inhoud van de variabele wordt nu de naam weergegeven. De oplossing wordt zoals gezegd ook wel het 'variabele buiten quotes halen' genoemd. Dit doen we door de echo tijdelijk af te sluiten met een enkele quote. Vervolgens kunnen we de variabele er aan vast plakken met het concatenatieteken (.) om daarna wederom een concatenatieteken te gebruiken en verder te gaan met de echo.

Ditzelfde principe kun je gebruiken om meerdere variabelen achter elkaar weer te geven:
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<?php
$sVoornaam 
'Joren';
$sAchternaam 'de Wit';
$x 1;
$y 2;
$z 3;

$sNaam $sVoornaam.' '.$sAchternaam;
echo 
$sNaam.'<br />';
echo 
$x.$y.$z;
?>
Output
Joren de Wit
123

Eerst hebben we $sVoornaam en $sAchternaam met een spatie ertussen samengevoegd tot $sNaam. Daarna hebben we de verschillende variabelen geëchoed.

Rekenen met variabelen
We hebben al gezien dat we variabelen kunnen echoën, maar dat is niet het enige. Het rekenen met variabelen in PHP is iets dat we veelvuldig zullen gebruiken. Enkele voorbeelden:
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<?php
$iAantal 
10;
$fPrijs 9.95;

$fSubtotaal $iAantal $fPrijs;
echo 
'Subtotaal: '.$fSubtotaal.'<br />';

$fBtw $fSubtotaal 0.19;
$fTotaal $fSubtotaal $fBtw;
echo 
'Totaal: '.$fTotaal;
?>
Output
Subtotaal: 99.5
Totaal: 118.405

Andere operators die je kunt gebruiken om berekeningen uit te voeren zijn de - voor het aftrekken van twee waarden en de / om twee waarden op elkaar te delen.

Vorige Volgende